Opći uvjeti poslovanja


OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA
REMARIN d.o.o.
SVETI VID-MIHOLJICE 203, 51511 MALINSKA, OIB: 25843560034

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju u kupnji, prodaji, zamjeni, najmu ili zakupu nekretnina.
Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju sklopljenog između Posrednika i Nalogodavca.

Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
Posrednik – agencija za promet nekretninama Remarin d.o.o., Sveti Vid-Miholjice 203, Malinska, OIB: 25843560034
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.
Bliski srodnici su bračni, izvanbračni drug, potomak, roditelj, usvojenik, usvojitelj, člandruštva, zaposlenik društva, partner društva, osobe koje su bile u obilasku nekretnine s Nalogodavcem.

O OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA

Članak 3.
Opći uvjeti dostupni su u sjedištu i uredima Posrednika i na internet stranici www.marvel-nekretnine.hr.
Opći uvjeti primjenjuju se prema Nalogodavcima zajedno sa pojedinačnim ugovorima o posredovanju i čine njihov sastavni dio.
Ako se pojedinačni Ugovor razlikuje od Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinačnog ugovora.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 4.
Ponude Posrednika temelje se na podacima koje zaprimimo pisanim i usmenim putem od Nalogodavca, te ne odgovaramo za njihovu neistinitost.
Zadržavamo mogućnost greške ili zabune u opisu i cijeni nekretnine, te mogućnost da je nekretnina prethodno prodana, iznajmljena, zakupljena ili da je vlasnik odustao od prodaje, najma ili zakupa.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 5.
Cijene nekretnina su izražene u EUR-ima, a plative u kunskoj protuvrijednosti.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 6.
Ugovorom o posredovanju obvezuje se Posrednik dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se u pisanom obliku između Posrednika i Nalogodavca.
Ukoliko iz tehničkih razloga Posrednik nije u mogućnosti s Nalogodavcem zaključiti uvjete ugovora u pisanom obliku, nalog za posredovanje može se Posredniku dati usmenim putem, gdje se u takvim i sličnim slučajevima imaju primjenjivati sve odredbe važećih Općih uvjeta, Cjenika, Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima, uz obvezu sklapanja pisanog Ugovora o posredovanju u najkraćem mogućem roku.

Članak 7.
Posrednik može temeljem usmenog naloga Nalogodavca vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim internet stranicama, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalna suprotna ugovorna strana o tome će obavijestiti Nalogodavca. Ukoliko Nalogodavac odbije potpisati Ugovor o posredovanju, Posrednik nije obvezan potencijalnu suprotnu ugovornu stranku dovesti u vezu s Nalogodavcem.
Posrednik u tom slučaju može ugovoriti plaćanje posredničke naknade u cijelosti od suprotne ugovorne strane. Posrednik niti u kojem slučaju ne odgovara ako u tijeku ili nakon sklapanja pisanog Ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem potencijalna druga ugovorna strana odustane od sklapanja Ugovora.

Članak 8.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

USLUGE

Članak 9.
Prema vrsti, usluge se dijele na osnovne i dodatne usluge.

Članak 10.
Osnovne usluge su: posredovanje u prodaji nekretnina, posredovanje u kupovini nekretnina, posredovanje u zamjeni nekretnina, posredovanje u iznajmljivanju nekretnina, posredovanje u unajmljivanju nekretnina, posredovanje u zakupu nekretnina i slično.
Osnovne usluge podrazumjevaju iduće radnje Posrednika: nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla; upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine; pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini, obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na internetu prema vlastitoj volji i procjeni, omogućiti pregled nekretnina, čuvati osobne podatke Nalogodavca, ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište, obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate.

Članak 11.
Dodatne usluge obuhvaćaju: oglašavanje nekretnina na predviđenim internet stranicama, priprema prijedloga za izdavanje imovinsko-pravne i druge dokumentacije, analizu tržišne vrijednosti nekretnina, troškove izrade povezanih ugovora, procjene vještaka, javnobilježničke i odvjetničke nagrade, etažiranje, diobe i druge usluge od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevine, pregled, priprema i ishođenje građevinske i druge dokumentacije, usluge energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata, usluge izrade prijedloga i plaćanje pristojbe za ishodovanje dokumentacije pri gruntovnici, katastru, sudu, uredu za graditeljstvo i slične potvrde i ine isprave u svezi pravnog posla za koji se posreduje, usluge pregleda, prijepisa i plaćanja režijskih troškova nekretnine, usluge digitalnog fotografiranja nekretnina, savjetovanje u vezi nekretnina bez izlaska na teren, savjetovanje u vezi nekretnina s izlaskom na teren, ispitivanje javnog mjenja i analiza tržišta nekretnina, razne marketinške usluge oglašavanja, prezentacija nekretnina, izrada promotivnog materijala i sl. prema dogovoru, zahtjevima i specifičnostima. Za dodatne usluge nije predviđen poseban tip ugovora, te se oni zaključuju ovisno o specifičnostima i zahtjevima Nalogodavca, uz suglasnost Posrednika, a specificiraju se u ponudi Posrednika koja, prihvatom od strane Nalogodavca, postaje sastavnim dijelom ugovora o posredovanju. Neke od dodatnih usluga mogu biti ugovorene u posredničkom ugovoru kako bi se proširila i pojačala tražena tj. željena razina usluge.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 12.
Potpisom Ugovora o posredovanju u prometu nekretninama Posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:
1. tražiti sa pažnjom dobrog gospodarstvenika priliku za sklapanje posredovanog pravnog posla i dovođenja Nalogodavca u vezu s osobom radi sklapanja posredovanog posla
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine i sa okolnostima značajnim za namjeravani posao
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve dodatne radnje dogovorene posredničkim ugovorom koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
5. omogućiti pregled nekretnina
6. posredovati u pregovorima i ako se na to posebno obvezao, nastojati da dođe do sklapanja ugovora
7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište
9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

PRAVA POSREDNIKA

Članak 13.
1. Posrednik svoje obaveze može izvršiti i posredstvom druge osobe koja je poslovni partner Posrednika, njezin zaposlenik ili zaposlenik druge osobe koja je na bilo koji način povezana s Posrednikom.
2. Posrednik je ovlašten kontaktirati i surađivati sa drugim posrednicima za prodaju nekretnina u svrhu ispunjenja naloga Nalogodavca.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 14.
Potpisom Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:
1. dati na uvid i dostaviti identifikacijske podatke: osobne podatke (ime, prezime, adresu prebivališta ili boravišta, identifikacijski broj i datum rođenja), važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu
2. Posredniku pružiti sve podatke o ponuđenoj nekretnini, a poglavito o vlasništvu i namjeni nekretnine, ako posjeduje priložiti presliku lokacijske, građevne i uporabne dozvole za nekretninu
3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete i stvarna prava u korist trećih osoba na nekretnini i promjene u ovim teretima te predočiti sve druge poznate ili nepoznate dokumente iz kojih je vidljiva eventualna tražbina vjerovnika (upisanih ili neupisanih u zemljišnim i drugim knjigama), reći sve poznate činjenice te ukazati na okolnosti koje nisu vidljive iz dostavljenih dokumenata, a poznate su ili su trebale biti poznate Nalogodavcu te dostaviti dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani
4. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
5. provjeriti i utvrditi da su svi podaci o nekretnini navedeni istinito, potpuno i točno
6. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora
7. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
8. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika, a posebno vezano za promjenu cijene, stanja, namjene, vlasništva, uknjiženih ili neuknjiženih tereta na nekretnini i drugih podataka koji su od utjecaja na posrednički odnos odmah, a najkasnije u roku 3 dana od saznanja. U protivnom, Nalogodavac se obvezuje nadoknaditi troškove i štetu koji bi takvim propuštanjem nastali
9. na zahtjev odmah osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine te osigurati siguran i nesmetan pristup nekretnini za vrijeme razgledanja
10. isplatiti Posredniku posredničku naknadu te nadoknaditi Posredniku troškove za sve dodatne radnje dogovorene posredničkim ugovorom
11. čuvati sve podatke i informacije koje proizlaze iz međusobnog poslovnog odnosa kao poslovnu tajnu u punim zakonskim okvirima, a u suprotnom odgovara za štetu koja proizlazi iz kršenja odredbi o čuvanju poslovne tajne
12. u slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba prema Posredniku s osnova naknade štete, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj od strane Nalogodavca ili objavljeni sadržaj od strane Posrednika, Nalogodavac preuzima svu pravnu odgovornost i obvezan je poduzeti potrebne radnje kako bi obranio i zaštitio Posrednika od svih takvih zahtjeva, a u suprotnom se obvezuje nadoknaditi Posredniku štetu koja bi eventualno nastala temeljem zahtjeva trećih po tom osnovu
13. dostaviti Posredniku potrebne podatke i materijal za objavu na internet stranicama u propisanim formatima te u slučaju objave nekretnine na internetskim stranicama iste odmah pregledati i obavijestiti Posrednika o eventualnim primjedbama pisanim putem, a najkasnije u roku od 3 dana od objave. Ukoliko to ne učini, smatra se da je objavljeni sadržaj odobren u cijelosti
14. odgovarati na sve pozive i upite Posrednika koji služe obavljanju usluge te surađivati i ne ometati izvršenje usluge
15. omogućiti Posredniku da na nekretnini izloži oglasnu ploču za prodaju nalogodavčeve nekretnine.

PRAVA NALOGODAVCA

Članak 15.
Nalogodavac ima pravo odbiti pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla i zaključiti pravni posao s trećom osobom koju je Posrednik našao, ali Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupao u dobroj vjeri ili ako je postupio prijevarno te ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. U tom slučaju, dužan je Posredniku naknaditi troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od jedne polovine niti veći od ugovorene posredničke naknade.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, troškovi dospjevaju na naplatu u roku 14 dana od otpreme računa Posrednika na adresu Nalogodavca.
Nalogodavac može tražiti izmjenu Ugovora o posredovanju ili pojedinih njegovih odredbi isključivo pisanim putem, a Ugovor se smatra izmjenjenim samo ukoliko Posrednik pisanim putem prihvati predložene izmjene.

POSREDNIČKA NAKNADA (PROVIZIJA)

Članak 16.
Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju, u određenom postotku od cijene, odnosno na drugi način predviđen pojedinačnim posredničkim ugovorom.
Posrednička naknada obuhvaća obavljanje osnovnih posredničkih usluga kako su nabrojane čl. 10. Općih uvjeta.
Prilikom posredovanja u zamjeni nekretnina, posrednička naknada naplaćuje se od obje ugovorne strane u zamjeni u iznosu ili postotku vrijednosti nekretnine koju svaka od strana stječe zamjenom.
Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i kada ista nije utvrđena pojedinačnim posredničkim ugovorom, prema važećem Cjeniku, a u nedostatku istog, prema vrijednosti pružene usluge.

Članak 17.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti isplatom cijene ili dijela cijene ili sklapanjem predugovora ili ugovora za koji je ugovoreno posredovanje.

Članak 18.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je, za vrijeme trajanja posredničkog ugovora ili u roku jedne polovine vremena na koje je posrednički ugovor zaključen nakon njegova prestanka, s osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a koji je iste vrijednosti ili kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu u cijelosti, kao i moguće dodatne troškove, ako je za vrijeme trajanja isključivog ugovora o posredovanju raspolagao stvarnim pravima na nekretnini mimo Posrednika.
Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu u cijelosti ako je u roku do 12 mjeseci ili drugom roku predviđenom u pojedinačnom ugovoru, nakon prestanka ugovora o posredovanju sklopio posredovani pravni posao ili posao koji je vrijednošću ili svrhom jednak posredovanom, a koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja, a poglavito ako je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu sa trećom osobom.
Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu i ako u roku do 12 mjeseci ili drugom roku predviđenom u pojedinačnom ugovoru, nakon prestanka Ugovora o posredovanju sklopi posredovani pravni posao ili pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti ili kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom za koji je bio sklopljen ugovor o posredovanju, koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja, a poglavito ako je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu sa trećom osobom.
Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu i kada na nekretnini za koju je saznao posredovanjem Posrednika stvarna prava steknu osobe koje su s njime bile u obilasku nekretnine.
Nalogodavac je dužan isplatiti posredničku naknadu u cijelosti u slučaju ako bračni, izvanbračni drug, potomak, usvojenik, roditelj, usvojitelj Nalogodavca ili društvo čiji je Nalogodavac član, zaposlenik ili partner zaključi posredovani pravni posao s trećom osobom koju je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavcem.

Članak 19.
U slučaju da Posrednik obavi posao posredovanja za obje ugovorne strane, svakom Nalogodavcu će se obračunati naknada za posredovanje koja nema utjecaja na visinu ugovorene posredničke naknade za suprotnu ugovornu stranu.

Članak 20.
Najniža posrednička naknada koju Nalogodavac plaća za uslugu posredovanja kod prodaje, kupnje ili zamjene nekretnine iznosi 2 % vrijednosti nekretnine, a ako je taj iznos manji od 1.000,00 EUR-a, tada 1.000,00 EUR u kunskoj protuvijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
Najniža posrednička naknada koju Nalogodavac plaća za uslugu isključivog posredovanja kod prodaje, kupnje ili zamjene nekretnine iznosi 4 % vrijednosti nekretnine, a ako je taj iznos manji od 2.000,00 EUR-a, tada 2.000,00 EUR-a u kunskoj protuvijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
Iznimno, Posrednik može cjelokupnu naknadu naplatiti od jedne ugovorne strane, kada će oslobođenje od plaćanja naknade za drugu ugovornu stranu biti naznačeno u pojedinačnom posredničkom ugovoru.
Na iznos naknade zaračunava se PDV prema važećoj Zakonskoj stopi, jer je Posrednik u sustavu PDV-a.

Članak 21.
Ukoliko Nalogodavac Posredniku ponudi isplatu naknade koja je veća od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu.

Članak 22.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom radi pregovaranja o sklapanju posredovanog pravnog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s tom osobom (fizičkom ili pravnom), naročito ako je:
neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla
Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili e-maila treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine i slično.

TROŠKOVI ZA DODATNE USLUGE

Članak 23.
Posrednik ima pravo na naknadu troškova za dodatne usluge, kada je to ugovoreno.
Kada je Posredniku posredničkim ugovorom priznato pravo na naknadu dodatnih troškova, on ima pravo na tu naknadu i kada nije došlo do sklapanja posredovanog pravnog posla.
Troškovi dospjevaju na naplatu u roku 14 dana od otpreme ponude.

Članak 24.
Posrednik koji protivno Ugovoru ili protivno interesima svog Nalogodavca radi za drugu ugovornu stranu, gubi pravo na proviziju.

RASKID UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 25.
Nalogodavac se odriče prava na raskid Ugovora o posredovanju u vremenu jednakom polovini ugovorenog vremena trajanja sklopljenog posredničkog ugovora, a u protivnom se obvezuje Posredniku nadoknaditi troškove posredovanja u iznosu polovine ugovorene provizije koji dospjevaju na naplatu danom raskida.
Raskid Ugovora o posredovanju, nakon proteka polovine vremena ugovorenog posredničkim ugovorom, ne može pasti u nevrijeme, osobito s namjerom da se Posrednika liši ili svjesno ošteti prava na posredničku naknadu, u suprotnom Nalogodavac je dužan Posredniku nadoknaditi proviziju i sve troškove posredovanja koji dospjevaju danom raskida ugovora o posredovanju.

TROŠKOVI POSREDOVANJA

Članak 26.
Nalogodavac i Posrednik se odriču prava na utvrđivanje visine troškova posredovanja u slučajevima kada su oni određeni ovim Općim uvjetima.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU I UGOVORNE KAZNE

Članak 27.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, Posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi stvarnu štetu, koju su one zbog odavanja i nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako Posrednik otkrije podatke koje je dužan čuvati kao poslovnu tajnu u slučaju prenošenja ugovora o posredovanju na drugog posrednika, kada je ta mogućnost predviđena ugovorom o posredovanju.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako Posrednik otkrije podatke koje je dužan čuvati kao poslovnu tajnu drugim posrednicima sa kojima surađuje ili osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu.

Članak 28.
Ako Nalogodavac sklopi pravni posao za koji je ugovoreno posredovanje ili pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i posredovani pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom, za vrijeme trajanja posredničkog ugovora ili u roku jedne polovine vremena na koje je posrednički ugovor zaključen nakon njegova prestanka, sa osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik, s ciljem da Posrednika liši posredničke naknade, isto se smatra povredom ugovornih obveza i razlogom za raskid ugovora o posredovanju. U slučaju opisanom u stavku jedan ovog članka, Nalogodavac je dužan Posredniku, osim troškova u visini provizije, isplatiti i ugovornu kaznu u iznosu ugovorene posredničke naknade koja dospjevaju danom sklapanja pravnog posla koji je iste vrijednosti ili kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Članak 29.
Ako Nalogodavac suprotno načelu savjesnosti i poštenja uđe u pregovore s trećom osobom bez prave namjere da s tom stranom sklopi ugovor, isto se smatra bitnom povredom ugovornih obveza i razlogom za raskid ugovora o posredovanju.
U slučaju opisanom u stavku 1. ovog članka, Nalogodavac je dužan Posredniku nadoknaditi stvarno nastalu štetu i isplatiti ugovornu kaznu u iznosu ugovorene provizije koji dospjevaju danom raskida ugovora.

Članak 30.
Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupio prijevarno ili ako je zatajio i/ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja, a to je znao ili trebao znati.
Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku i/ili trećoj osobi sa kojom ga je Posrednik doveo u vezu.
Slučajevi opisani u stavku 1. i 2. ovog članka razlog su za raskid ugovora, zbog kojih je Nalogodavac dužan Posredniku isplatiti ugovornu kaznu u visini posredničke naknade koja dospjeva na naplatu danom raskida ugovora o posredovanju.

Članak 31.
Za slučaj da Posrednik sa trećom osobom postigne dogovor u vezi posredovanog pravnog posla s kojim se Nalogodavac suglasio, a Nalogodavac nakon dovršetka pregovora tijekom zaključivanja posredovanog posla odustane od zaključenja pravnog posla bez opravdanog razloga ili izmjeni bitne uvjete ugovora za koji se posreduje i time onemogući zaključenje pravnog posla, isto se ima smatrati razlogom za raskid Ugovora o posredovanju. U slučaju opisanom u stavku 1. ovog članka, Nalogodavac se obvezuje Posredniku platiti ugovornu kaznu u visini polovine posredničke naknade koja dospjeva danom raskida ugovora o posredovanju.

Članak 32.
Uklanjanje oglasne ploče za prodaju s nekretnine smatra se povredom ugovorne obveze Nalogodavca te se isti u tom slučaju obvezuje isplatiti ugovornu kaznu u iznosu 8.000,00 kn uvećanu za PDV. Ugovorna kazna dospjeva na naplatu u roku osam dana od pisanog upozorenja Nalogodavcu na nepoštivanje ugovornih obveza.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 33.
U slučaju da Ugovorom o posredovanju nije drugačije predviđeno, isti se sklapa na rok od 12 mjeseci, a prestaje ako je pismeno otkazan četiri tjedna prije isteka tog roka.
Ugovor o posredovanju prestaje sklapanjem ugovora za koji je posredovano ili raskidom Ugovora o posredovanju bilo koje od ugovornih strana ili otkazom.

CJENIK

Članak 34.
KUPOPRODAJA - provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene:
Najviša ukupna provizija - najviša provizija određena pozitivnim propisima RH.
Najniža ukupna provizija - 4%, ali ne manje od 2.000,00 EUR-a po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
PRODAJA (naplaćuje se od prodavatelja) - najniža provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine – 2%, ali ne manje od 1.000,00 EUR-a po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
KUPNJA (naplaćuje se od kupca) - najniža provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine – 2%, ali ne manje od 1.000,00 EUR-a po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
ZAMJENA (naplaćuje se od svake strane u zamjeni, prema postotku vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom) - najniža provizija prilikom zamjene nekretnina – 2%, ali ne manje od 1.000,00 EUR-a po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija koju plaća najmodavac odnosno zakupodavac (postotak od mjesečne najamnine odnosno zakupnine – jednokratno):
100% - minimalno za iznajmljivanje i davanje u zakup do 12 mjeseci
150% - minimalno za iznajmljivanje i davanje u zakup u trajanju od 12 do 59 mjeseci
200% - minimalno za iznajmljivanje i davanje u zakup u trajanju od 5 godina (60 mjeseci) i više
UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija koju plaća najmoprimac odnosno zakupoprimac (postotak od mjesečne najamnine odnosno zakupnine – jednokratno):
100% - minimalno za unajmljivanje i uzimanje u zakup do 12 mjeseci
150% - minimalno za unajmljivanje i uzimanje u zakup u trajanju od 12 do 59 mjeseci
200% - minimalno za unajmljivanje i uzimanje u zakup u trajanju od 5 godina (60 mjeseci) i više
Najviša ukupna provizija za iznajmljivanje, davanje u zakup, unajmljivanje i uzimanje u zakup – najviša provizija određena pozitivnim propisima RH.

***** Na sve navedene cijene i postotke zaračunava se PDV jer je agencija Remarin d.o.o. u sustavu PDV-a.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.
U slučaju da odredbe ugovora o posredovanju nisu jednake Općim uvjetima, prednost imaju odredbe posredničkog ugovora.

Članak 36.
Nalogodavac potpisom pojedinačnog posredničkog ugovora daje pristanak da ga Posrednik kontinuirano obavještava putem telefona, e-maila ili pošte o promjenama i novim informacijama vezanim uz nekretninu(e) koju(e) traži.

Članak 37.
Eventualne sporove stranke će nastojati riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.
Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta poslovanja prestaju važiti svi ranije donešeni Opći uvjeti poslovanja.
Remarin d.o.o., OIB: 25843560034, Sveti Vid-Miholjice 203, Malinska, temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretninama.

U primjeni od 01.02.2023. god.

Remarin d.o.o.
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

Remarin d.o.o. DONOSI
OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA I PRIVOLA za slanje obavijesti putem newslettera.
Navedena obavijest nalazi se na oglasnoj ploči u uredskim prostorijama Remarin d.o.o., Sveti Vid-Miholjice 203, Malinska.